Em bé 2 đến 3 tuổi

- Đi giỏi, chạy, dừng, tới gần và ngồi xổm xuống

- Sắp xếp 3 hoặc nhiều đồ vật hơn

- Sử dụng muỗng và ly tất cả bởi chính trẻ

- Thực hiện theo các hướng dẫn gồm hai bước (“Lấy được quyển sách và đặt trên bàn”)

- Gọi tên từ năm đến sáu bộ phận cơ thể của chính trẻ

- Tham gia vào cuộc trò chuyện đơn giản

- Trả lời các câu hỏi đơn giản “cái gì” và “làm gì” (“Quý vị muốn dùng gì vào bữa ăn trưa?”)

- Chỉ ra hoặc gọi tên các đồ vật khi được nói việc sử dụng của họ (“Quý vị uống với gì?”)

- Trợ giúp các nhiệm vụ đơn giản (nhặt đồ chơi lên)

- Sử dụng đều đặn các câu có 2-3 từ